MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE RISCS HIGIÈNICS I SANITARIS PER LA COVID-19

La seua salut és el primer

LA DIRECCIÓ DEL RESTAURANT NOGUERA COMUNICA:

Al llarg de la trajectòria del nostre restaurant sempre hem prioritzat la salut i el benestar dels nostres clients apostant cada temporada per millorar els serveis, les instal·lacions i la carta. És per això que, davant la COVID-19, ens hem preparat adequadament i hem seguit totes les mesures sanitàries i higièniques que proposen tant les autoritats competents com l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

A més, hem volgut fer un pas més i hem designat un Comité de Gestió de Riscs per tal de definir estratègies i prendre decisions amb l’objectiu de minimitzar els riscs higiènics i sanitaris per la COVID-19. Aquest Comité, juntament amb la Direcció del Restaurant Noguera, ha elaborat un protocol a seguir en el qual s’han fixat una sèrie de mesures i recomanacions concretes per a clients, empleats i proveïdors del restaurant.

Aconsellem els nostres clients que lligen detingudament aquestes recomanacions abans d’acudir al Restaurant Noguera.

 

 

ACCESOS DIRECTES A LES SECCIONS

DIRECCIÓ Y GESTIÓ

DIRECCIÓN

 • El Pla de contingència amb mesures concretes per a reduir els riscs de contagi a partir de la modificació de l’avaluació de riscs amb la consulta als empleats.
 • L’avaluació de riscs i protocols de seguretat i salut amb la intervenció dels delegats de riscs.
 • Comité de gestió del risc que l’assumeix per a definir les estratègies i prendre decisions per a minimitzar riscs higiènics i sanitaris per COVID-19.

COMITÉ DE GESTIÓ́: FUNCIONS

 • N’estableix els objectius.
 • Fixa els mecanismes per a prendre les millors decisions.
 • Estableix la coordinació entre Comité i empleats, autoritats competents en cada matèria, proveïdors i subcontractes.
 • Identifica els riscs segons la naturalesa de l’hotel. El servei de prevenció de riscs laborals extern (Quirón Prevenció) ha supervisat aquesta avaluació segons el «Procediment d’actuació dels serveis de prevenció de riscs laborals per l’exposició al SARS-COV-2», elaborat pel Ministeri de Sanitat.
 • Analitza i n’extrau conclusions.
 • Dissenya les mesures de protecció necessàries i les recull en un Pla de contingència.
 • Planifica, implanta i supervisa el Pla de contingència, en el qual se’n valora l’eficàcia i es fan les modificacions necessàries d’acord amb la fase de desescalada i els requeriments sanitaris de cada moment.
 • Es fa responsable de la formació de prevenció contra la COVID-19 dels seus empleats i analitza les necessitats formatives dels professions d’acord amb l’actualització de la informació de prevenció que es genera.

El Comité de gestió del risc està format per la direcció i els responsables de cada àrea de l’establiment.

MESURES INFORMATIVES

 • Es comunica als empleats el Pla de contingència per tal que es pose en marxa adequadament i se’n faça el manteniment.
 • Tant proveïdors com clients estan informats de les mesures que els afecten directament i que cal que apliquen, com ara ús de la mascareta, rentat de mants, distància de seguretat, etc.
 • S’informa el client, abans que arribe, de les condicions del servei i de les mesures de prevenció establides per tal que les accepte.
 • A l’establiment s’exposa la cartelleria amb les mesures preventives implantades i les pautes que els clients han de seguir, que estaran en, almenys, una llengua estrangera.
 • Es col·loquen indicacions físiques per a respectar la distància de seguretat amb marcatge o mesures alternatives (recepció, entrades i eixides del restaurant, etc.)
 • S’informa sobre els centres de salut i els hospitals propers, així com dels telèfons d’emergències 900 300 555.
 • Els proveïdors de serveis externs estan informats de les mesures en matèria de prevenció aplicables establides.

REQUISITS GENERALS

 • Les tasques i els processos de treball garanteixen la distància de seguretat establida per les autoritats sanitàries, la qual cosa implica:
 • Disposició física de llocs de treball
  • Torns de treball
  • Organització de circulació de persones
  • Distribució d’espais (mobiliari, passadissos, prestatgeries, etc.)
  • Aforament i mitjans en vestuaris de personal
 • Reunions internes
 • Avaluem la presència de grups vulnerables per la COVID-19 en l’entorn laboral i determinem mesures específiques de seguretat per a aquest personal.
 • Disposem de mitjans per a prendre la temperatura corporal a distància.
 • Disposem d’un sistema de control horari individual que desinfectem després de cada ús amb una solució hidroalcohòlica.
 • Assegurem l’adequada protecció dels empleats facilitant mitjans i temps per al rentat de mans amb aigua i sabó, i en cas que no siga possible, amb l’ús de solució hidroalcohòlica.
 • Proporcionem els EPI adequats, després que l’empresa responsable de riscs laborals en faça una avaluació prèvia.
 • En cas de tindre subcontractat algun servei, exigim que l’empresa principal supervise que el personal disposa dels EPI necessaris.
 • S’estableixen i es comuniquen les normes d’ús d’instal·lacions en què es desenvolupa el treball i els espais compartits per tal de mantindre la distància de seguretat (per exemple, en ascensors, menjadors, lavabos, accessos, zones comunes, vestuaris, etc.).
 • Ventilem diàriament les diferents àrees de l’hotel.

CONTINGUT DEL PLA DE CONTINGÈNCIA

 • Possibilitat de modificar els processos dirigits a la presa de decisions en cas de necessitat.
 • Assignació de les responsabilitats en la gestió del risc.
 • Dotació de recursos i materials, inclosos EPI, després de fer-ne una avaluació prèvia de riscs laborals i sense perjudici del que s’estableix en aquesta norma i en la normativa aplicable per a la prevenció de riscs laborals.
 • Detall i implantació d’un protocol d’actuació, en cas que un empleat o client mostre símptomes compatibles amb la COVID-19, que segueix les directrius de la prevenció de riscs de les autoritats sanitàries i revisa els protocols de neteja i desinfecció de les superfícies potencialment contaminades.
 • Detalls de la supervisió del compliment de les recomanacions i pautes que dicten les autoritats sanitàries en relació a les mesures especials per la COVID-19, tant per part dels empleats com per part dels clients, així com de les mesures addicionals que conté el Pla de contingència que resulta de l’anàlisi de riscs.

PERSONAL

INSTAL·LACIONS PER A ÚS DEL PERSONAL

 • Es regula l’ús de la sala de menjador i la de descans. S’hi estableixen aforaments, així com mesures que permeten garantir la distància mínima de seguretat i un estat òptim d’higiene.
 • Als vestuaris i lavabos, a més d’implementar mesures pertinents per a mantindre la distància de seguretat o l’aforament, es reforcen les mesures de neteja.
 • Cal guardar la roba del carrer en una bossa de plàstic o en una bossa per a vestits, per tal que no hi haja contacte entre la roba del carrer i la del treball.
 • Poden acudir amb l’uniforme de treball aquells que es desplacen amb el seu vehicle.

MESURES DE PROTECCIÓ PER AL PERSONAL

 • El personal coneix el Pla de contingència dissenyat, així com les responsabilitats que té en el seu lloc de treball i en el marc de la gestió del risc.
 • El personal disposa d’informació clara i comprensible, a més de formació específica.
 • El personal sap que ha de saludar sense contacte físic i que cal respectar la distància de seguretat. Ha d’utilitzar mascareta en els casos en què el procediment específic del lloc de treball i l’avaluació de riscs ho determine i en els casos en què no es puga respectar la distància de seguretat. Quan finalitza la seua vida útil, l’ha de tirar al contenidor, així com qualsevol altre utensili d’higiene personal, seguint les instruccions indicades pel fabricant en els contenidors que s’han col·locat amb aquesta finalitat i que tenen accionament no manual.
 • El personal té instruccions de llavar-se les mans minuciosament després d’esternudar, mocar-se el nas, tossir o tocar superfícies potencialment contaminades (diners, documents, etc.).
 • El personal té instruccions de desinfectar freqüentment els objectes d’ús personal (ulleres, mòbils, etc.) amb una solució hidroalcohòlica o amb aigua i sabó, quan siga factible, així com els elements del lloc de treball (pantalla, teclat, ratolí, etc.).
 • Per als equips electrònics, se’ls facilita productes específics que cal aplicar amb un drap o tovalloletes desinfectants especials.
 • L’establiment ha establit pautes de neteja i desinfecció dels equips que comparteixen diverses persones entre un ús i un altre.
 • El personal té indicacions de portar els cabells recollits, no dur anells, polseres, arracades o cap objecte similar. A més, cal portar cada dia la roba neta.

UNIFORMES I FORMACIÓ́ DEL PERSONAL

 • En totes les activitats es respecten les distàncies de seguretat interpersonal i el control d’aforament aprovats per Sanitat per a cada fase de la desescalada. En cas que no siga possible, es garanteixen les mesures i els equips de protecció que siguen necessaris.
 • S’hi ha establit un sistema de neteja i una freqüència per a cada tipus d’uniforme de personal.
 • De la neteja de la llenceria, se n’encarrega l’establiment i de la roba de treball, cada empleat. Així doncs, la roba s’utilitzarà només durant la jornada laboral i es transportarà en una bossa tancada, si el personal se l’emporta al seu domicili. En cas que no es puga netejar a més de 60º de temperatura, l’empleat durà a terme una desinfecció adequada i la planxarà posteriorment a alta temperatura.
 • Les necessitats formatives dels professionals de l’hotel i del restaurant s’analitzen en el comité de gestió per reforçar-les d’acord amb la legislació vigent en matèria de prevenció de riscs laborals i queda degudament registrat (per exemple, ús i manteniment d’equips de protecció individual).

DEPARTAMENTS

RECEPCIÓ

 • S’ha establit un aforament màxim a la zona de recepció i les mesures necessàries per a assegurar el distanciament entre client i empleats. Aquest aforament es limitarà a una única habitació. Si aquest distanciament no és possible, el personal disposa de mascaretes higièniques, a més d’una pantalla protectora situada a la zona de recepció.
 • A la zona de recepció i acollida hi ha solució hidroalcohòlica, mocadors d’un sol ús per als clients i una paperera amb pedal per a eliminar-ne els residus.
 • S’eliminaran els fullets de publicitat i els diaris; tota la informació necessària es disposarà en expositors visibles per al client.
 • Cal evitar compartir bolígrafs. Ara bé, en cas que es faça, cal desinfectar-los després d’utilitzar-los.
 • Hi ha marcadors de distància per a evitar aglomeracions i garantir la distància mínima de seguretat.
 • Es fomenta el pagament amb targeta de crèdit o altres mitjans electrònics. Això és aplicable a tots els serveis d’allotjament.
 • Cal desinfectar el TPV després de cada ús.
 • La neteja del mostrador es farà, com a mínim, una vegada al dia i sempre en funció de l’afluència de clients.
 • Les claus o targetes, en cas que n’hi haja, cal arruixar-les amb una solució desinfectant després de cada ús, si es dipositen en la recepció.
 • El teclat, la pantalla, el telèfon i altres elements que fa servir el recepcionista es desinfecten a l’inici i al final de cada torn de treball. Si és possible, cal emprar auriculars d’ús individual.
 • Hi ha solució hidroalcohòlica a les entrades de les tres plantes de l’edifici.
 • Es disposa de termòmetre sense contacte per fer les comprovacions oportunes en cas de clients amb símptomes compatibles amb la COVID-19, si se sol·licita.
 • En el cas de transportar equipatges, cal fer-ho en condicions de seguretat: disposant de guants d’un sol ús i/o tovalloletes desinfectants per a netejar equipatges.

PISOS

  • El personal de l’àrea de pisos i neteja no ha d’accedir a les habitacions per prestar el servei mentre el client romanga a dins, excepte per causa justificada. A més, l’hoste haurà d’autoritzar la neteja i la freqüència de la neteja de l’habitació.

  REQUISITS ESPECÍFICS EN PISOS

  • L’àrea de pisos fa servir un equip de protecció individual en funció de la situació.
  • L’equipament mínim recomanable és:
  • Guants de nitril, d’un sol ús o no (adaptats a les tasques que cal realitzar)
  • Mascareta higiènica per a protecció respiratòria, tret que la situació requerisca més protecció.
  • Acabada la neteja i després de desfer-se dels guants, el personal de neteja haurà de fer un rentat complet de mans amb aigua i sabó.

RESTAURANT I CAFETERIA

 • Promovem la reserva prèvia per garantir un millor control dels aforaments. De la mateixa manera, intentem que el client ens facilite un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic com a mesura de control en cas de possibles contagis.
 • Tractem de reduir la manipulació i la intervenció del client per tal de previndre el risc de contagi, raó per al qual hem substituït el bufet dels desdejunis per un desdejuni a la carta.
 • El client ha d’esperar que el cambrer l’acompanye fins a la taula. D’aquesta manera, garantim, d’una banda, que el client dispose de taula i cadires netes i desinfectades després del client anterior i, de l’altra, l’adequat control d’aforament.
 • Les taules no estaran parades per evitar que es contaminen amb el pas d’altres clients i es pararan quan arribe el client.
 • Procurarem eliminar o limitar, al màxim, els elements i dispositius d’ús comú i d’altres elements decoratius. Per això, els cambrers o els cuiners adobaran les ensalades i similars.
 • Hem eliminat les cartes d’ús comú que no es poden netejar o higienitzar després d’utilitzar-les. Així doncs, els clients disposaran d’estovalles individuals d’un sol ús en què trobaran la nostra carta de menjar, beguda i postres. El menú diari estarà exposat en una pissarra visible al públic, juntament amb les recomanacions fora de carta. També promovem un codi QR per consultar la nostra carta i estem en procés de digitalitzar la carta per promoure’n la consulta i les reserves a través del web.
 • Per evitar-ne aglomeracions i previndre el contacte amb la clientela en zones d’entrada i eixida de l’establiment, se suggereix un itinerari predefinit amb marques col·locades en terra i reforços verticals.
 • Gràcies a la cartelleria, recordem als nostres clients, empleats i proveïdors les recomanacions higièniques de sanitat per a la nostra prevenció.
 • El personal de servei de sala ha de portar mascareta higiènica per atendre els clients. Així mateix, ha de tractar de guardar ─tant com siga possible─ la distància de seguretat amb la clientela i d’aplicar els procediments d’higiene i prevenció necessaris per evitar el risc de contagi.
 • En la mesura que siga possible, cal que els elements auxiliars per al servei estiguen tancats i protegits.
 • Es fomentarà el pagament amb targeta de crèdit o similars i es desinfectarà el TPV després de cada ús. Els diners en efectiu es dipositaran en una safata o similar per evitar al cambrer del servei el contacte directe.

ROOM SERVICE

 • El servei room service es limitarà a allò estrictament necessari.
 • El cambrer emprarà guants i mascareta per accedir a l’habitació, tant per servir com per retirar el servei.
 • Tot les peces de vaixella (incloses les safates i les campanes que tapen els plats) s’han d’higienitzar mitjançant llavaplats o equivalent.
 • S’ha definit un protocol per a la retirada de residus que cal comunicar convenientment al client.

CUINA

 • Es manté implementat un sistema d’APPCC actualitzat d’acord amb el context COVID-19.
 • Cal llavar-se i desinfectar-se les mans recurrentment i amb més freqüència encara. També cal fer servir mascareta higiènica.
 • La recepció de la mercaderia serà el punt més crític de prevenció. Per això, els proveïdors no podran accedir a l’establiment i disposaran d’un timbre per avisar que han arribat i d’una taula amb solució hidroalcohòlica en què hauran de dipositar la mercaderia.
 • Es netejarà i es desinfectarà la mercaderia abans d’emmagatzemar-la.

ESDEVENIMENTS

 • Es defineixen les zones en les quals es poden celebrar esdeveniments, una vegada feta l’anàlisi de riscs i amb l’autorització que ho permeta per part de l’autoritat competent, en funció de la fase en què es trobe la zona.
 • Els espais on tindrà lloc l’esdeveniment es ventilen al menys dues hores abans, tal com indica la normativa.
 • Els esdeveniments es dissenyen i es planifiquen de manera que se’n puga controlar l’aforament i respectar les distàncies mínimes de seguretat entre persones, tant en la recepció com en la finalització. En cas de no poder mantindre la distància, caldrà fer servir mascaretes.

MANTENIMENT

 • El personal de manteniment entrarà a l’habitació quan el client no hi estiga, excepte causa justificada.
 • El personal es protegeix amb l’equip de protecció individual definit, que estarà format, com a mínim, per uns guants i una mascareta higiènica.
 • Una vegada feta la reparació, el personal ha de desinfectar-se les mans i tirar l’equip de protecció individual definit.
 • En el cas excepcional d’haver de fer una reparació amb el client a dins, cal instar el client perquè es pose la mascareta.
 • Cal evitar qualsevol contacte físic (salutacions, entrega d’albarans, etc.).
 • Cal revisar periòdicament el sistema d’aire condicionat, especialment per a la neteja d’espais.
 • Tenim al dia el manteniment dels sistemes hídrics ACS i AFCH, així com el registre mensual i diari.
 • En qualsevol cas, es continuarà amb el manteniment extern i intern habitual de l’establiment.

ESPAIS

ALLOTJAMENT

 • Procurem reduir els tèxtils a l’habitació, els objectes de decoració i els amenities per ajustar-se al Pla de contingència definit.
 • Disposem al bany una paperera amb tapa, doble bossa i accionament no manual. També disposem una paperera amb tapa i doble bossa als balcons o les terrasses de les habitacions per ajudar a rebaixar la càrrega vírica (en cas que hi haguera).
 • Les flassades i els coixins han d’estar ben protegits.
 • A l’eixida del client, cal netejar l’eixugador de cabells (inclòs el filtre), si n’hi ha.
 • Cal desinfectar les perxes a l’eixida del client o es poden oferir precintades.
 • Es limita el servei de planxa.
 • Hem eliminat la papereria de l’habitació, així com la informació de les instal·lacions, que es reciclava d’un client a un altre. Posarem aquesta informació amb un codi QR que conduirà a la nostra pàgina web perquè el client puga consultar-la. En qualsevol cas, garantim al client que la informació o papereria que trobe a l’habitació serà d’un sol ús i per al seu ús exclusiu.

ZONES COMUNES: TERMES GENERALS

 • S’han establit els aforaments dels diferents espais comuns.
 • L’establiment disposa de solució hidroalcohòlica en llocs de pas i en les instal·lacions d’ús intensiu per a clients (com ara l’entrada i l’eixida del lavabo).
 • Els lavabos d’ús comú disposen de sabó, dispensadors de paper per assecar-se les mans i eixugador de mans, així com de solució hidroalcohòlica per a netejar la tassa del wàter per a més seguretat.
 • També disposem de papereres amb accionament no manual d’obertura i doble bossa a l’interior.
 • Reiterem mitjançant cartelleria i marcatge al terra la recomanació de mantindre la distància de seguretat entre clients.
 • Els dispensadors de paper, gel i sabó es netegen i es revisen periòdicament en funció de l’ús.

CASETES DE BICICLETES

 • Hi disposem de gel hidroalcohòlic, paperera amb pedal i paper d’un sol ús quan aquesta instal·lació està en funcionament.

 

ASCENSORS

 • La capacitat màxima als ascensors està limitada i s’informa als clients de quina és la que correspon.
 • Recordem l’obligació d’utilitzar mascaretes.
 • No obstant això, recomanem fer servir les escales preferentment i es limita l’aforament de l’ascensor als ocupants de la mateixa habitació.

NETEJA I DESINFECCIÓ

TERMES GENERALS

 • Incrementem la freqüència de neteja i fem repassades especialment en zones de més contacte (superfície, poms, lavabos, aixetes, manovelles, ascensors, mostrador de recepció, portes, claus/targetes d’habitacions, telèfons, comandaments a distància, botons de descàrrega del WC, barreres de protecció, control de climatització, eixugador, papers de control horari, baranes, minibar, perxes, etc.).
 • A més, ajustem les mesures de neteja i desinfecció a les característiques i la intensitat d’ús de l’establiment, i parem especial atenció a les zones d’ús comú (especialment, lavabos) i les superfícies de contacte més freqüent.
 • Ventilem de manera natural diàriament les zones d’ús comú en què hi haja hagut clients fins a estar segurs que s’ha renovat l’aire completament. A més, sempre que el temps ho permeta, deixarem les portes obertes de quasi tot l’establiment durant la jornada laboral per garantir una ventilació adequada.
 • Utilitzem productes de neteja desinfectants i higienitzants autoritzats pel Ministeri de Sanitat i seguim les recomanacions d’ús de cada producte. Les fitxes i dades de seguretat dels productes estan recollits en el Pla de contingència.
 • Els carros de neteja es netegen i es desinfecten després de cada ús diari.
 • La recollida de papereres de zones comunes es fa en condicions de seguretat, de manera que les bosses queden tancades i siguen traslladades fins al punt de recollida de residus.
 • Portem un registre diari de les neteges realitzades.

NETEJA DE CUINES

 • S’hi apliquen els criteris definits en el sistema d’APPCC actualitzat d’acord amb el context COVID-19.
 • L’establiment remet al protocol de mesures per a la reducció de riscs higiènics i sanitaris per la COVID-19 en serveis de restauració.

NETEJA DE TÈXTILS

 • Cal recollir els tèxtils bruts, ficar-los en una bossa i tancar-la fins que es tracten a la bugaderia.
 • No s’espolsen els tèxtils bruts.
 • No deixem a terra la roba del llit.
 • Després de manipular tèxtils bruts, el personal s’ha de llavar les mans.
 • Cal llavar els tèxtils bruts a una temperatura superior a 60º. Els tèxtils que no es puguen llavar a tal temperatura, s’han de desinfectar, higienitzar adequadament i planxar posteriorment a temperatura alta.

NETEJA D'HABITACIONS DESPRÉS DE L'EIXIDA DEL CLIENT

  • S’hi contempla de forma específica d’acord amb la freqüència que, per categoria, tinga fixada:
   • Airejar l’habitació
   • Canviar les tovalloles i la roba de llit sense espolsar-la.
   • Desenfundar els llits i els coixins dels protectors de fluids.
   • Netejar parets i terra.
   • Netejar espills i finestres
   • Netejar mobles, equips i elements decoratius funcionals.
   • Netejar qualsevol superfície o equipament d’ús molt freqüent.
   • Passar una planxa de vapor vertical per les cortines i, posteriorment, arruixar-les amb un higienitzant tèxtil.
  • S’hi posa la roba neta només després de netejar l’habitació i desinfectar-la.
  • S’ha de ficar la roba bruta en bosses abans de dipositar-la als carros de neteja.

 

NORMES D’ACTUACIÓ EN CASOS POSITIUS DE COVID-19 A L’ESTABLIMENT

IDENTIFICACIÓ I INTERVENCIÓ INICIAL

Si hi ha el mínim dubte que un client o empleat pateix símptomes compatibles amb la malaltia COVID-19, cal comunicar aquesta situació a l’establiment perquè s’hi aplique el protocol específic.

SI UN EMPLEAT COMUNICA SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA MALALTIA:

 • S’haurà d’aïllar al seu domicili fins que els serveis sanitaris valoren la situació i determinen les mesures que cal seguir.
 • Es desinfectarà el lloc de treball i els objectes del seu entorn que s’hagen pogut compartir amb altres empleats.
 • En cas de confirmar-se el positiu, l’establiment ha de comunicar als contactes més estrets el risc de contagi perquè estiguen en vigilància activa de símptomes (tos, febra, dificultat respiratòria…).

SI UN CLIENT ALLOTJAT COMUNICA SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA MALALTIA:

 • Cal sol·licitar que s’aïlle a l’habitació fins que reba instruccions per part dels serveis sanitaris.
 • Cal comunicar la situació als guies, en cas que es tracte d’un viatge organitzat.
 • Cal facilitar atenció sanitària (telefònica o presencial) a l’habitació, en coordinació amb els guies, si escau.
 • Cal garantir que es faça una valoració mèdica del possible cas de COVID-19.
 • Cal comunicar a tots els departaments de l’hotel o allotjament turístic, especialment als que puguen requerir accedir a l’habitació (neteja, manteniment i restauració /room services), la situació d’aïllament de l’habitació perquè s’hi apliquen els protocols específics d’actuació.
 • Cal facilitar aquells mitjans que el client puga requerir en relació a la malaltia: termòmetre corporal, medicació.
 • Mentre no hi haja confirmació negativa, la persona romandrà en aïllament domiciliari i s’aplicaran les normes establides pel Ministeri de Sanitat per a aïllaments domiciliaris:
 • No eixir de l’habitació
 • Extremar les normes d’higiene
 • Utilitzar mascaretes quirúrgiques en presència d’altres persones a l’habitació
 • En cas de confirmació positiva, caldrà estudiar la possibilitat de traslladar el client a un centre hospitalari o al domicili particular en les condicions de seguretat que establisquen les autoritats sanitàries per a tals casos. Si això no és possible, s’haurà d’establir, en col·laboració amb les autoritats sanitàries, un protocol d’actuació segons el cas concret.
 • En qualsevol cas, recordem que l’establiment no té potestat per a retindre, contra la seua voluntat, una persona a l’establiment o a la seua habitació. En cas que el client (confirmat o sospitós de patir COVID-19) ja no es trobe a l’establiment:
 • Si és possible, cal bloquejar l’habitació durant, almenys, una setmana.
 • Cal aplicar el protocol específic de neteja de l’habitació d’una persona contagiada.

SERVEIS DE NETEJA, MANTENIMENT I ALIMENTACIÓ

 • Es desaconsella que els empleats accedisquen a les habitacions afectades, tant si és per a tasques de neteja com de manteniment. En tot cas, haurà d’haver-hi un registre de totes les persones que entren o ixen de l’habitació. S’han de facilitar els mitjans necessaris perquè els clients (o cuidadors) realitzen les tasques de neteja. Quan s’accedisca als allotjaments amb persones contagiades o sospitoses d’estar-ho, se’ls exigirà que utilitzen mascareta.

ACONDICIONAMENT DE LA UNITAT D'ALLOTJAMENT

 • Cal procurar a la persona afectada els mitjans necessaris perquè duga a terme l’autoaïllament en les millors condicions de confort i seguretat
  En la mesura que siga possible, se li donarà accés telefònic, a Internet i televisió a l’habitació.
 • Haurà de disposar de ventilació natural a l’exterior. Es desconnectaran els sistemes de recirculació d’aire dins de la unitat d’allotjament, tant si són sistemes centrals com individuals (fan-coil).
 • Tindrà sabó, gel i tovalloletes desinfectants, així com paperera amb tapa i bosses de fem, i gots de plàstic.
 • Disposarà de lleixiu, paper i material de neteja per al lavabo i altres superfícies.
 • Per tal de facilitar les tasques de neteja i desinfecció, es recomana retirar tot el mobiliari i els tèxtils prescindibles de l’habitació.

PROCEDIMENT DE NETEJA D'HABITACIONS AMB PERSONES CONTAGIADES O SOSPITOSES D'ESTAR-HO

 • En el supòsit (recomanat) que siga el mateix hoste o la persona cuidadora qui s’encarregue de la neteja, se li facilitaran mitjans i instruccions per a fer-ho. No obstant això, almenys una vegada a la setmana, personal de l’establiment durà a terme la neteja de la unitat d’allotjament seguint el protocol descrit anteriorment per a neteges de check-out.

  L’accés de personal de neteja a habitacions de malalts o sospitosos es farà en condicions de màxima seguretat per la COVID-19.

  • S’emprarà roba protectora d’un sol ús o llavable (bates, guants i mascareta higiènica).
  • Es mantindrà separació de 2 metres respecte de les persones afectades.
   ◊ No s’introduirà en la unitat d’allotjament el carro de neteja. ◊ S’utilitzaran els protocols adequats de neteja i desinfecció equivalents als aplicats en el check-out dels clients.
  • Es tirarà al fem o es desinfectarà, després de cada ús, tot el material de neteja utilitzat (baieta, fregona, raspalls…) i es renovaran totes les solucions de detergents o desinfectants que s’hagen pogut utilitzar.
  • A més, en aquesta tasca caldrà fer servir EPI (guants, mascareta higiènica, gorra i davantal d’un sol ús) i es disposarà de gel hidroalcohòlic per utilitzar-lo quan s’acabe la tasca i es retiren els EPI. I en el cas de tasques que comporten esguitades, cal utilitzar ulleres o pantalles (protecció ocular) i davantals impermeables.
  • Els EPI rebutjables s’han d’eliminar de manera higiènica (bossa de plàstic tancada) en finalitzar la tasca; els EPI reutilitzables es desinfectaran adequadament.
  • El personal que duga a terme aquesta tasca haurà de rebre capacitació addicional.
  • Una vegada que el client afectat abandone l’establiment:
  • La unitat d’allotjament, una vegada netejada, quedarà bloquejada durant almenys una setmana.
  • En cas que no es puga acomplir aquest termini, recomanem que es duga a terme una desinfecció professional per part d’una empresa autoritzada, i que s’hi incloga la neteja de filtres de l’equip de climatització.

GESTIÓ DE LA ROBA DE LLIT I LES TOVALLOLES

L’hoste ha de col·locar la roba del llit i les tovalloles brutes en una bossa de plàstic i l’haurà de tancar perquè el personal de l’establiment la retire i la substituïsca per roba neta. En cas que siga l’acompanyant o un empleat qui retire la roba, haurà de fer-ho amb guants, davantal i mascareta, i haurà d’evitar espolsar la roba. El personal de l’establiment encarregat de recollir la roba haurà d’introduir-la en una altra bossa identificada com a material contaminat perquè siga manipulada pels serveis de bugaderia amb els EPI adequats (mascareta higiènica i guants). La roba es llavarà en cicle calent de 60º.

GESTIÓ DE RESIDUS

L’hoste dipositarà les deixalles en bosses de fem (bossa 1). Per tal de retirar-les, s’utilitzaran guants per a tancar la bossa i es ficaran a dins d’una altra bossa (bossa 2) juntament amb els guants i els altres residus generats en la unitat d’allotjament. Aquesta segona bossa es deixarà al costat de la porta d’eixida el dia i l’hora acordats amb l’establiment. Posteriorment, el personal de l’establiment encarregat de la recollida els manipularà amb guants i els dipositarà en una tercera bossa (bossa 3) que es llançarà al contenidor de deixalles.

REPARACIONS EN LES UNITATS D'ALLOTJAMENT

Per tal d’accedir a les habitacions que requerisquen reparacions amb clients malalts que romanguen a l’interior, el personal de manteniment s’haurà de protegir usant correctament els EPI (mascareta, bates, guants…). En eixir de l’habitació, el personal de manteniment haurà de tirar els EPI, a més de llavar-se i desinfectar-se les mans. Si el malalt està a l’habitació, se situarà a una distància superior a dos metres.

NORMES PER A LA PERSONA ACOMPANYANT

En cas que la persona afectada convisca amb una altra persona en la mateixa unitat d’allotjament (acompanyant), aquesta persona serà declarada «contacte estret» i se li aplicaran les següents normes:

 • Si l’habitació no disposa de dormitoris ni lavabos separats, en la mesura que siga possible, s’oferirà una altra unitat d’allotjament alternativa a aquesta persona cuidadora al més a prop possible de la primera.
 • En la mesura que siga possible, l’acompanyant haurà de romandre aïllat. Si n’ix, haurà d’utilitzar la mascareta.
 • Se facilitarà a l’acompanyant, en el seu idioma, les normes per al maneig domiciliari de la COVID-19 del Ministeri de Sanitat.

SERVEI D'ALIMENTS I BEGUDES

 • A tots els clients que estiguen dins dels seus allotjaments en condicions d’aïllament per risc de contagi, se’ls facilitarà el servei de menjar/beguda tenint en compte:
 • Que el menjar es diposita en una safata sobre un carro que queda fora de l’allotjament i que s’avisa el client perquè l’entre (no s’ha d’entrar el carro). Quan acabe, l’ha de deixar fora de la cambra.
 • La vaixella bruta i la safata es manipularan amb guants (que es llançaran després d’utilitzar-los) i es llavaran al rentaplats.